1. Thành phố Hồ Chí Minh lh: 09 260 85 260
  2. Thành phố Bến Tre lh: 09 260 85260.